සන් ඩෑන්ස් ගේ බ්ලොග් එක | Sun Dance's Blog

Donkey’s formula

by sundance on Mar.18, 2011, under E-Mails

Equations – it’s the best I have read in a LONG time
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
**Equation 1**
Human = eat + sleep + work + enjoy
Donkey = eat + sleep
Therefore:
Human = Donkey + Work + enjoy

Therefore:
Human – enjoy = Donkey + Work

In other words,
A Human that doesn’t know how to enjoy = Donkey that works.

** Equation 2 **

Man = eat + sleep + earn money
Donkey = eat + sleep

Therefore:
Man = Donkey + earn money

Therefore:
Man – earn money = Donkey

In other words
Man who doesn’t earn money = Donkey

** Equation 3 **

Woman= eat + sleep + spend
Donkey = eat + sleep

Therefore:
Woman = Donkey + spend
Woman – spend = Donkey

In other words,
Woman who doesn’t spend = Donkey

To Conclude: From Equation 2 and Equation 3

Man who doesn’t earn money = Woman who doesn’t spend

So Man earns money not to let woman become a donkey!
And a woman spends not to let the man become a donkey!

So, We have: Man + Woman = Donkey + earn money + Donkey + Spend money

Therefore from postulates 1 and 2, we can conclude Man + Woman = 2 Donkeys that live happily together!

PLEASE IGNORE IF U R MARRIED…..

Leave a Comment more...

මේ අනතුරු ටික පොඩ්ඩක් බලන්න.

by sundance on Mar.15, 2011, under E-Mails

මේ අනතුරු ටික වෙන්නේ නැතුව වලක්වා ගන්න තිබුනා.

Leave a Comment more...

මේ චිත්‍ර ශිලපියොන්ගේ දක්ෂතාව කොච්චරද කියල බලන්න.

by sundance on Mar.10, 2011, under E-Mails

මේ මට ආපු ඊමේල් එකක තිබ්බ පින්තූර වගයක්. මට හිතුනා ඒ ටික ඔයාලටත් පෙන්නන්න.

ඒ චිත්‍ර ගොඩාක් තාත්වික විදිහට ඇදලා තියෙන්නේ.

Leave a Comment more...

ආරම්භක ලිපිය

by sundance on Mar.10, 2011, under Uncategorized

මම මෙච්චර කල් Blog කියෙව්වා. පස්සේ හිතුනා Blog කියවන ගමන්ම Blog එකක් ලියන්නත්. ඉතින් එහි ප්‍රථිපලයක් ලෙස ඔන්න Blog එකක් ලියන්න මමත් පටන් ගත්තා.

මම සතියකට එක post එක ගානේ හරි දාන්නම්.A/L පටන් අරගෙන නිසා වැඩත් වැඩියි. ඒත් කොහොමහරි මේක කරගෙන යනවා.මේහි කුමන ආකාරයක හෝ අඩුපාඩුවක් තියෙනවනම් මට කියන්න කියල මම ඉල්ලනවා.

Leave a Comment more...

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Archives

All entries, chronologically...